Wij zijn er voor iedereen!

FMA behandelt verschillende doelgroepen.

URE

Unidat pa Registrashon i Evaluashon (URE)

Alle aanmeldingen voor hulpverlening door de Fundashon pa Maneho di Adikshon (FMA) komen binnen via het centrale aanmeldpunt. De aanmeldingen kunnen gecategoriseerd worden in

a) Aanmelding voor vrijwillige zorg
b) Aanmelding voor Onder Curatele Stelling (OCS)

Op de afdeling URE houdt de consulent Intake & Screening zich bezig met het intake proces. Gedurende het intakeproces worden onder andere de volgende factoren onderzocht door de Consulent Intake & Screening, om de hulpvraag duidelijk in kaart te brengen voor een indicatiestelling:

 • Het familiesysteem
 • De thuissituatie
 • De motivatie
 • Het gebruik van verdovende middelen
 • Verslavend gedrag
 • Somatische en psychische status
 • De wensen van de cliënt

Het behandeladvies kan zijn:

 1. Ambulante behandeling
 2. Residentiële behandeling
 3. Deeltijdbehandeling

Ambulante behandeling:

Een ambulant behandelprogramma bestaat uit individuele therapie en/of groepstherapie met een behandelaar.

Residentiële behandeling:

Tijdens een opname verblijft de cliënt voor kortere of langere tijd vrijwillig in het rehabilitatiecentrum Speransa.

Deeltijd behandeling:

Een deeltijdbehandeling bestaat uit dagelijkse groeps en/of individuele sessies bij Speransa. De cliënt komt een gedeelte van de dag naar het centrum. De deeltijdbehandeling is bedoeld voor vrouwen en mannen vanaf 18 jaar.

Andere activiteiten bij URE:

Ondercuratelestelling (OCS):
Indien de (meerderjarige) cliënt door zijn verslavingsproblematiek niet in staat is om een vrijwillig rehabilitatie programma te volgen kan een ondercuratelestellings verzoek gestart worden. Dit verzoek wordt aan de rechter voorgelegd en die bepaald of de OCS plaats vindt. De familieleden zullen door de consulent begeleid en ondersteund worden tijdens het OCS proces.

Huisbezoek:
Tijdens het onderzoek kan de consulent huisbezoeken afleggen om meer informatie te verkrijgen over de thuissituatie. Een huisbezoek kan ook plaatsvinden om de cliënt te motiveren voor een vrijwillige behandeling.

Registratie en verslaglegging:
Alle relevante gegevens over de cliënt zullen zorgvuldig worden vastgelegd in het elektronisch cliënten dossier. De privacy van de cliënt wordt zorgvuldig bewaakt.

Wachtlijstsessie:
Voor cliënten die wachten op een behandeling worden bijeenkomsten georganiseerd waarbij onder andere gewerkt wordt aan hun motivatie en informatie over verslaving wordt gegeven.

Contact

UTA

Unidat di Tratamentu Ambulante

Deze afdeling houdt zich bezig met de ambulante behandeling van cliënten.

De ambulante cliënt bezoekt de FMA 1 á 2 keer per week voor behandeling maar blijft verder in zijn eigen omgeving wonen. Doel van de behandeling is om de cliënt een nieuwe levensstijl aan te leren waarbij hij controle heeft over zijn verslaving. De behandeling kan individueel of in groepsverband plaatsvinden onder begeleiding van psychologen en/of maatschappelijk werkers.

Criteria voor ambulate behandeling:

 1. Motivatie om de behandeling te ondergaan.
 2. Contactpersoon die bereid is om de behandeling te ondersteunen.
 3. Dagbesteding in de vorm van werk of school.
 4. Psychisch stabiel.

Voor kinderen:

Mini VIP + VIP (VIP = Very Important Person)
 • Mini VIP 7-10 jaar
 • VIP 10 -12 jaar
Mini VIP en VIP groepen zijn programma dat op een speelse manier ondersteuning biedt aan kinderen van 7 tot en met 12 jaar die in een verslavingsomgeving wonen.

Voor jongeren:

Bo ta uniko (BTU) + Bo ta uniko plus (BTU Plus)
 • BTU 12 – 17
 • BTU plus  17 – 21

Het doel van het programma is om de deelnemer betere keuzes te laten maken door beter inzicht te krijgen over zijn/ haar gedrag aan de hand van de verkregen informatie gedurende het programma. Het gevolg hiervan is grotere weerbaarheid tegen verslaving. De informatie zal op een dynamische manier worden gepresenteerd, de deelnemer zal zich ermee kunnen identificeren en zal zich in de sessies vrij kunnen uiten. Door een interactieve manier van informatie uitwisseling zal de deelnemer in staat zijn om zijn/haar sociale vaardigheden verder te ontwikkelen.

Het programma ”Bo ta Úniko/Bo ta Úniko Plus” is een programma dat aandacht heeft voor fysieke, sociale, emotionele en spirituele aspecten van de deelnemer. Daarnaast zal er ook aandacht worden besteed aan de persoonlijkheid en de karakter eigenschappen van de deelnemer die van belang zijn om een positieve verandering teweeg te brengen. 

Voor familie:

Familieondersteuning
De ondersteuningsgroep is een programma voor familie en geliefden van een individu met een verslavingsproblematiek.

Het individu met de verslavingsproblematiek kan een cliënt zijn die momenteel een behandeling volgt bij de FMA of iemand die nog niet is begonnen met zijn/haar behandelproces.

Het doel van deze groep:
Het belangrijkste doel van het programma is om begeleiding en steun te geven aan deelnemers van de groep.

Familie educatie
De educatiegroep is een programma voor ouders van de jongeren met een verslavingsproblematiek
Het doel van deze groep is om:
 • Ouders bewust te maken van de manier van opvoeden en de gevolgen daarvan

 • De opvoeden te verbeteren

 • Betere communicatie creëren tussen ouders en hun kinderen

Contact

Speransa

Speransa is een rehabilitatiecentrum dat focust op transformatie van de cliënten op sociaal, emotioneel, spiritueel en fysiek niveau.

Bij Speransa kan de cliënt opgenomen worden (residentiële zorg) of een deeltijd programma volgen (semi-residentieel). Het verblijf bij Speransa is altijd vrijwillig.

Opname bij Speransa is alleen mogelijk voor mannen boven de 18 jaar. Vrouwen kunnen wel deelnemen aan het deeltijd aanbod.

Voor behandeling bij Speransa komen in aanmerking mensen met een verslavingsproblematiek die zo ernstig is dat ambulante behandeling niet mogelijk is. De cliënt moet een cognitief niveau hebben waardoor hij het programma kan volgen en moet verder in staat zijn te werken of een opleiding te volgen. De cliënt moet gemotiveerd zijn om aan zijn verslavingsproblematiek te werken en mag geen ernstige psychische of fysieke stoornis hebben. 

De client van Speransa moet een contactpersoon hebben en de steun van zijn sociale omgeving. 

De opnameduur bij Speransa is maximaal een jaar.

De factoren die een rol spelen bij verslaving:

 • Biologische factoren zoals aanleg, erfelijkheid, stress bij moeder tijdens zwangerschap, lichamelijke ziekten, voeding en algehele conditie.
 • Psychologische factoren zoals perfectionisme, onzekerheid, behoefte aan bevestiging van buitenaf, depressie en angststoornis.
 • Sociale factoren zoals eenzaamheid, jaloezie, agressief of vijandig gedrag, conflicten met anderen en eenzaamheid.

Aanbod bij Speransa:

 1. Detox
 2. Residentiël
 3. Semi-residentiël
 4. Nazorg
Soorten  behandelingen: Periode:
Detox 2 dagen tot  2 weken
Residentiële behandeling 10 tot 12 maanden
Semi-Residentiële behandeling (deeltijd) 4 tot 6 maanden
Nazorg 3 maanden, 2x per maand

De periode van de behandeling van cliënt wordt gedefinieerd na het diagnostische gesprek en kan verschillend zijn per situatie. Wij geven altijd zorg op maat.

Meer informatie:

Speransa maakt gebruikt van bewezen methodieken.

Ons programma biedt een variatie van structurele activiteiten om de belangrijkste doel te bereiken en dat is totale abstinentie van de verslaving.

Het behandelprogramma biedt een variatie van leerwerktrajecten, muzikale expressie, sport, sociaal werk, spirituele begeleiding, creatieve therapie, coaching, ontwikkeling van sociale vaardigheden en dergelijke.

De cliënt zowel als de familie ontvangt professionele hulp.

Ons motto is: “Transformatie, jouw beslissing, onze missie.”

Contact

Dios Yudami

Dios Yudami biedt dagverblijf (Walk in) en nachtopvang (Sleep in) aan chronisch verslaafden die in de binnenstad rondzwerven. De verslaafde kan hier 7 dagen per week terecht voor gratis maaltijden, douchegelegenheid, schone kleren en een kapbeurt. Hierdoor raakt hij gewend aan meer hygiëne en regelmaat en is er minder overlast op straat.

Het servicepakket van Dios Yudami bestaat voorts uit:

 • Medische controle.
 • Bemiddeling voor SVB kaart en ID.
 • Verstrekken van medicijnen.
 • Deelname aan gebeds- en discussiegroepen, sociale activiteiten en vrijwilligerswerk t.b.v. de gemeenschap.
 • Bemiddeling tussen de verslaafde en familieleden.
 • Beheer van inkomen van de verslaafde (indien gewenst).

Un Miho Mañan is een afdeling van Klinika Capriles die zorg geeft aan psychiatrische clienten en clienten met dubbel problematiek (psychiatrische +  drugsverslaving). Deze afdeling is gevestigd in hetzelfde gebouw van Dios Yudami te Scharloo.

Contact

Training en Voorlichting

Deze afdeling biedt een pakket van diensten gericht op onder anderen bedrijven, organisaties en scholen.

De diensten zijn:

 1. Informatie verstrekken.
 2. Trainingen, cursussen, workshops en lezingen.
 3. Advies, begeleiding en informatie in verband met alchohol en drugsbeleid.
 4. Voorlichting.

Peer Education
Het team van Peer Educators is een groep van vrijwilligers die bestaat uit dynamische jongeren/jongvolwassenen die, veelal op scholen, aan leeftijdsgenoten voorlichting geven over verslaving en peer pressure. Hierbij wordt gebruik gemaakt van audiovisueel materiaal, folders en groepsdiscussies.

Doelgroep:

 • Schoolgaande jeugd.
 • Funderend onderwijs (groepen 6, 7 en 8).
 • Speciaal onderwijs.
 • Middelbare scholen.
 • Niet schoolgaande jeugd.
 • Naschoolse opvang.
 • Scouting/padvinderij.
 • Religieuze en culturele jeugdgroeperingen.
 • Secundair: instanties en organisaties die daarnaar vragen.

De rol van de ‘peer educators’ staat centraal in het geheel. De ‘peer educators’ worden uit de doelgroep geselecteerd.

Contact