Bedrijf en School

Ondersteuning op basis van een preventie-beleid voor school en werkplek.

Alcohol en Drugsbeleid

Middellengebruik houdt risico’s in voor de gezondheid, welzijn en fysieke veiligheid van de gebruiker en zijn school- of werkomgeving. Een alcohol - en drugsbeleid op scholen, in bedrijven en organisaties werkt preventief en minimaliseert de gevolgen van middelengebruik voor leerlingen/werknemers en het functioneren van de school c.q. behalen van geplande bedrijfsresultaten.

Hulp nodig!

Aanvraag voor ondersteuning bij de opzet van alcohol- en drugsbeleid.

Scholen: FMA heeft een samenwerkingsverband met schoolbesturen voor wat betreft alcohol- en drugs beleid.

Andere organisaties (bedrijven, non-profit instellingen): U kunt contact opnemen met de FMA.

Contact
Alcohol en Drugsbeleid

Op het werk

Wat houdt alcohol- en drugsbeleid op het werk in?
FMA biedt bedrijven ondersteuning bij het ontwikkelen van een alcohol- en drugsbeleid en bij het implementeren hiervan.

Elementen die regelmatig onderdeel uitmaken van de samenwerking zijn:

 • Gesprekken met de directie over het te ontwikkelen beleid en de implementatie daarvan en het belang van preventie.
 • Informatie over middelengebruik en het te implementeren beleid aan het gehele personeel.
 • Training van het middenkader. Hierdoor leert men signalen herkennen en weet men hoe te handelen indien er aanwijzingen zijn voor middelengebruik op de werkvloer.
 • FMA biedt behandeling aan medewerkers die het nodig hebben.
 • FMA rapporteert, in overleg met de betreffende medewerker, maandelijks over de voortgang van de behandeling.
Contact
Alcohol en Drugsbeleid

Op school

Wat houdt een alcohol -en drugsbeleid op school in?

Beleidsmatige aanpak:

 • Het beleid geeft de regels aan die gelden voor het in bezit hebben, gebruik, onder invloed zijn, delen en dealen op school. Het schoolbestuur bepaalt ook welke situaties en plaatsen binnen de schoolcontext vallen.
 • Het is mogelijk om een periodieke screening van de leerlingen te laten plaatsvinden, waarvoor de ouders bij aanvang van het schooljaar toestemming geven.
 • Het eerste drugsbeleid voor scholen is ontwikkeld door het Rooms Katholiek Schoolbestuur op advies van en in samenwerking met de FMA.

Er is een procedure vastgelegd voor wat moet gebeuren als er indicaties zijn van middelen gebruik of als de school bezorgd is over het functioneren van de leerling ten gevolge van (vermoedelijk) middelengebruik.

Ook wordt er afgesproken wie belast is met het signaleren, begeleiden en eventueel doorverwijzen van leerlingen waarbij er indicaties zijn van middelen gebruik. Dat is het drugsteam van de school, dat bestaat uit speciaal getrainde docenten.

Het schoolpreventie-beleid bestaat dus uit 6 onderdelen:

1. Beleid:

Het opstellen en vaststellen van het beleid dat voor de school gaat gelden.

2. Voorlichting docentenkorps:

FMA geeft voorlichting aan alle docenten over hoe te signaleren en welke acties ondernomen kunnen worden.

FMA geeft voorlichting aan alle docenten over hoe te signaleren en welke acties ondernomen kunnen worden.

3. Training drugsteam:

FMA geeft training aan het drugsteam: een groep gemotiveerde docenten die belast is met het drugsbeleid, de begeleiding en screening van de leerlingen.

4. Educatie leerlingen:

Er wordt voorlichting gegeven aan alle klassen door het Peer Educators Team, bestaande uit jongeren die getraind zijn om informatie te geven aan leeftijdgenoten.

5. Drugsscreening:

FMA ondersteunt de school bij de eerste drugsscreening en bij het gesprek met de ouders van positief geteste leerlingen.

6. Behandeling:

FMA begeleidt en behandelt de experimenterende of gebruikende leerlingen om het gebruik te stoppen.

Contact

Onderwijs

Jongeren zitten in een leeftijd waarin ze heel gevoelig zijn voor groepsdruk en experimenteren. Reden te meer om extra aandacht te besteden aan preventie van drugsgebruik op scholen. FMA denkt hierbij niet alleen aan de leerlingen, maar biedt een totaalpakket aan waarbij ook het onderwijspersoneel wordt betrokken.

Peer Educators

Peer Education
Het team van Peer Educators is een groep van vrijwilligers die bestaat uit dynamische jongeren/jongvolwassenen die, veelal op scholen, aan leeftijdsgenoten voorlichting geven over verslaving en peer pressure. Hierbij wordt gebruik gemaakt van audiovisueel materiaal, folders en groepsdiscussies.

Doelgroep:

 • Schoolgaande jeugd.
 • Funderend onderwijs (groepen 6, 7 en 8).
 • Speciaal onderwijs.
 • Middelbare scholen.
 • Niet schoolgaande jeugd.
 • Naschoolse opvang.
 • Scouting/padvinderij.
 • Religieuze en culturele jeugdgroeperingen.
 • Secundair: instanties en organisaties die daarnaar vragen.

De rol van de ‘peer educators’ staat centraal in het geheel. De ‘peer educators’ worden uit de doelgroep geselecteerd.

Contact